Curs Engleza

Alfabetul englez (the alphabet) contine 26 de litere, dintre care 5 vocale (a, e, i, o, u), 2 semivocale (w, y) si 19 consoane.
Literele alfabetului, luate singure, se citesc in felul urmator:

a [ei] g [dji] n [en] u [iu]
b [bi] h [eitş] o [ou] v [vi]
c [si] i [ai] p [pi] w [dʌblj]
d [di] j [djei] q [kju] x [eks]
e [i] k [kei] r [aã] y [uai]
f [ef] l [el] s [es] z [zed]
  m [em] t [ti]  

In limba engleza, cuvintele se pronunta diferit de cum se scriu. Consoanele se protunta toate aproape ca in romaneste, dar vocalele se pronunta foarte diferit, dupa cum puteti vedea in exemplele pentru fiecare vocala de mai jos:

A - se pronunta:

 1. ei in cuvinte precum:
  • name [neim] = nume
  • paper [peipã] = hartie
 2. e in cuvinte precum:
  • and [end] = si
  • Andy [endi] = Andi (nume propriu)
 3. ӕ ce reprezinta un sunet intre "a" si "e", deschizand gura pentru "a" si pronuntand "e"; ca in cuvintele:
  • flag [flӕg] = steag
  • map [mӕp] = harta
 4. un o lung (marcat o: ), ca in:
  • all [o:l] = tot, toti, toate
  • small [smo:l] = mic, mica
 5. i in cuvinte precum:
  • climate [klaimit] = clima
  • village [vilidj] = sat
 6. ã (marcat ã: ), ca in:
  • after [aftã:] = dupa
  • beggar [begã:] = cersetor

E - se pronunta
 1. I accentuat in cuvinte ca:
  • meter [mitã] = conteaza
  • serious [siriã] = serios
 2. e in cuvinte ca:
  • bed [bed] = pat
  • red [red] = rosu
 3. i scurt in cuvinte precum:
  • begin [bigin] = a incepe
  • repeat [ripit] = a repeta

I - se pronunta
 1. i in cuvinte precum:
  • big [big] = mare
  • milk [milc] = lapte
 2. ai in cuvinte ca:
  • Friday [fraidi] = vineri
  • time [taim] = timp
 3. ã lung (marcat ã: ), ca in:
  • bird [bã:d] = pasare
  • first [fã:st] = primul

O - se pronunta
 1. o scurt, in cuvinte precum:
  • dog [dog] = caine
  • lock [lok] = a incuia
 2. o lung (marcat o: ), ca in:
  • horse [ho:s] = cal
  • storm [sto:m] = furtuna
 3. ou ca in:
  • alone [ãloun] = singur
  • open [oupn] = deschis
 4. a scurt, inchis (marcat ʌ ). Se pronunta un "a" scurt in asa fel incat varful limbii sa atinga cerul gurii. Exemplu cuvinte:
  • done [dʌn] = facut
  • glove [glʌv] = manusa
 5. u lung (marcat u: ), ca in:
  • two [tu:] = doi
  • prove [pru:v] = a dovedi
 6. wa (ua) in cuvinte precum:
  • one [wan] = unu
  • once [wans] = odata
 7. ã in cuvinte ca:
  • lemmon [lemãn] = lamaie
  • tailor [teilã] = croitor
 8. nu se pronunta in cuvinte ca:
  • lesson [lesn] = lectie
  • season [sizn] = anotimp

U - se pronunta
 1. u lung (marcat u: ) in cuvinte precum:
  • true [tru:] = adevar
  • rule [ru:l] = regula
 2. iu in cuvinte ca:
  • duty [diuti] = datorie
  • pupil [piupl] = elev, eleva
 3. "a" inchis spre un "ã" slab, ca in:
  • dust [daãst] = praf
  • umbrella [aãmbrela] = umbrela
 4. ã lung (marcat ã: ), in cuvinte ca:
  • fur [fã:] = blana
  • nurse [nã:s] = sora medicala
 5. i ca in:
  • business [bisnis] = afacere
  • minute [minit] = minut
 6. e scurt in cuvinte precum:
  • nature [neitã:] = natura
  • Saturday [sӕtã:dei] = sambata

Y - se pronunta
 1. i in cuvinte ca:
  • city [siti] = oras
  • merry [meri] = vesel
 2. ai in cuvinte precum:
  • fly [flai] = a zbura
  • sky [skai] = cer

- Toate vocalele marcate fonetic cu doua puncte (:) reprezinta sunete lungi.

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Ce element HTML adauga continut flash SWF in pagina web?
<object> <div> <script>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="file.swf" width="500" height="250">
 <param name="src" value="file.swf" />
 Browser-ul dv. nu suporta SWF.
</object>
Care pseudo-clasa CSS adauga un stil la un camp input de formular cand e cursorul in el?
:active :focus :hover
input:focus {
 background-color: #88fe88;
}
Clic pe instructiunea care transforma un sir JSON in obiect JavaScript.
JSON.stringify(javascript_object) object.toString() JSON.parse(json_string)
var jsnstr = '{"url": "http://coursesweb.net/", "title": "Web Development Courses"}';
var obj = JSON.parse(jsnstr);
alert(obj.url);
Indicati functia PHP care poate crea sau scrie un fisier pe server.
fopen() file_put_contents() file_get_contents()
if (file_put_contents("file.txt", "content")) echo "Fisierul a fost creat";
else echo "Fisierul nu poate fi creat";
Cum se spune "al treilea" in engleza?
threeth third three
I planted the third tree.
- Am plantat al treilea pom.
Cum se spune "al treilea" in spaniola?
segundo tres tercero
Yo planté el tercero árbol.
- Am plantat al treilea pom.
Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si pronuntia in limba engleza

Last accessed pages

 1. Curs si Tutoriale JavaScript (81551)
 2. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (165573)
 3. Forma Romb cu CSS (212)
 4. Curs si Tutoriale Ajax (62626)
 5. Gradele de comparatie: comparative, superlative (31547)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (2224)
 2. Curs HTML gratuit Tutoriale HTML5 (1819)
 3. Curs si Tutoriale JavaScript (1671)
 4. Curs CSS Online Tutoriale CSS3 (1520)
 5. Curs PHP MySQL, Tutoriale si Scripturi PHP (1508)