Curs Engleza

Parables and Meaningful Stories sunt Pilde si Povestiri cu Tâlc ajutatoare si la exersarea limbii engleze.
Fiecare povestire are si traducere in romana, pe care o puteti vedea prin click pe cuvantul "Tradu" corespunzator.
- Traducerea in romana nu este cuvant cu cuvant, ci in spiritul mesajului si al intelesului care este transmis de textul in engleza.

The Narrow Path

God warned the people of an earthquake that would swallow up the waters of the land. The water that replaced them would make everyone who drinks insane.
Only the prophet took God seriously. He saved up a supply of water in his mountain cave to last him till he died.
Sure enough, the earthquake came, the water vanished and new water tilled the lakes and rivers.
A few months later the prophet came down to the plains. Everyone had indeed gone mad, and attacked him, for they thought it was he who was insane.
So the prophet went back to his mountain cave, glad for the water he had saved. But he could not bear his loneliness so he went down to the plains once more. Again he was rejected by the people for he was so unlike them.
The prophet then succumbed. He threw away the water he had saved, drank the new water, and became one with them in their insanity.

The way to Truth is narrow. You can only walk alone.

Calea cea îngustă

Dumnezeu i-a avertizat pe oameni de iminenţa unui cutremur care va înghiţi toate apele pământului. Apele care vor ieşi ulterior la suprafaţă vor înnebuni pe oamenii care beau.
Singurul care l-a luat în serios pe Dumnezeu a fost Profetul. Acesta şi-a făcut provizii de apă în peştera în care trăia, care să-i ajungă până la moarte.
Aşa cum era de aşteptat, cutremurul s-a produs, apa a dispărut, fiind înlocuită de o apă nouă, care a invadat râurile şi lacurile.
Câteva luni mai târziu, Profetul a coborât la câmpie. Într-adevăr, oamenii înnebuniseră, si l-au atacat pe Profet, convinşi că nu ei, ci el era nebun.
De aceea, Profetul s-a întors în munţii săi, fericit că a apucat să facă economii de apă. Nu şi-a putut suporta însă singurătatea, aşa că a coborât din nou la câmpie. Oamenii l-au respins din nou, căci nu mai semăna deloc cu ei.
Atunci, Profetul a cedat. A aruncat rezervele de apă pe care le mai avea şi a băut din apa cea nouă. A devenit la fel ca ceilalţi oameni in nebunia lor.

"Calea către Adevăr este îngustă. Poţi călători doar de unul singur."

The Dream Contract

Nasruddin was fast asleep at nine in the morning. The sun was in the sky, the birds were singing in the trees and his breakfast was getting cold. So his wife decided to wake him.
He woke up in a rage.
- Why did you wake me up just now? he yelled.
- The sun has risen in the sky, said she, "the birds are singing in the trees and your breakfast is getting cold.
- Breakfast is nothing, he said, "I was about to sign a contract worth a tonne of gold!"
With that he closed his eyes to recapture his dream and that contract of gold.
 
Now Nasruddin was cheating in that contract and his business partner was a tyrant. If, on recapturing the dream, he stops his cheating, he will become a saint.
If he struggles to free the people from the oppression of the tyrant he will be a herou.
If, in the middle of it all, he suddenly realizes he is dreaming, he will become Awakened, and a mystic man.

• You think you are a saint, a herou, or a mystic, but you are still dreaming.

Contractul din vis

Nasruddin dormea încă la ora 9.00 dimineaţa. Soarele era sus pe cer, păsările ciripeau in copac, iar micul dejun începea să se răcească; de aceea, soţia sa s-a decis să îl trezească.
Nasruddin s-a trezit furios:
- Ce ţi-a venit să mă scoli tocmai acum? a strigat el.
- Păi, soarele este sus pe cer, i-a răspuns soţia, păsările ciripesc in pomi, iar micul dejun începe să se răcească.
- Micul dejun e un nimic, a spus el. Eram gata sa semnez un contractul de o tona de de aur!
După care si-a inchis ochii, să îşi va recapete visul si acel contract de aur.

În realitate, se făcea că Nasruddin a trisat in acel contract, iar partenerul său de afaceri era un tiran. Daca isi regasea visul, si renunta la frauda, devenea un sfânt.
Dacă se lupta să-i elibereze pe oameni de sub opresiunea tiranului, ar fi putut deveni un erou.
Dacă ar fi realizat că visează chiar în mijlocul visului, ar fi devenit un iluminat si un mistic.

• Vă consideraţi sfinţi, eroi, sau mistici, dar în realitate inca mai dormiti.

The Contented Fisherman

The industrialist saw a fisherman lying beside his boat, doing nothing.
- Why aren’t you out fishing? said the industrialist.
- Because I have caught enough fish for the day.
- Why don’t you catch some more?
- What would I do with it?
- Earn more money. Then you could have a motor fixed to your boat and go into deeper waters and catch more fish. That would bring you money to buy nylon nets, so more fish, more money. Soon you would have enough to buy two boats... even a fleet of boots. Then you could be rich like me.
- What would I do then?
- Then you could really enjoy life.
- What do you think I am doing now? said the contented fisherman.

Pescarul multumit

Industriaşul a vazut un pescar stand linistit langa vaporul lui, nefacand nimic.
- De ce nu eşti în larg, să pescuieşti? a întrebat industriasul.
- Pentru că am prins suficient peşte pentru astăzi.
- De ce nu prinzi mai mult?.
- Ce sa fac cu el?
- Ca să câştigi mai mulţi bani. În acest fel, vei putea cumpăra un motor pentru barca ta, vei putea merge la ape mai adanci şi vei prinde mai mult peşte. Vei avea bani sa cumperi o plasă de pescuit, vei pescui mai mult şi vei avea mai mulţi bani. În curând, vei putea să-ţi permiţi doua barci... ba chiar o întreagă flotă. Şi astfel, ai putea ajunge la fel de bogat ca şi mine.
- Şi ce voi face mai departe?.
- Te vei bucura cu adevărat de viaţă.
- Dar ce crezi că fac acum? a raspuns pescarul multumit.

Vigilance and Presence

- Is there anything I can do to make myself Enlightened?
- As little as you can do to make the sun rise in the morning.
- Then of what use are the spiritual exercises you prescribe?
- To make sure you are not asleep when the sun begins to rise.

- Where shall I look for Enlightenment?
- Here.
- When will it happen?
- It is happening right now.
- Then why don't I experience it?
- Because you do not look.
- What should I look for?
- Nothing. Just look.
- At what?
- Anything your eyes alight upon.
- Must I look in a special kind of way?
- No. The ordinary way will do.
- But don't I always look the ordinary way?
- No.
- Why ever not?
- Because to look you must be here. But, You are mostly somewhere else in your mind.

Vigilenţă si Prezenţă

- Pot face ceva pentru a deveni iluminat?
- Nu poţi face nimic, la fel cum nu poţi sili soarele să răsară dimineaţa.
- Atunci, la ce bun toate exerciţiile spirituale pe care le recomanzi?
- Ca să mă asigur că nu o să fii adormit atunci când răsare soarele.

- Unde trebuie să caut Iluminarea?
- Aici.
- Când se va petrece ea?
- Se petrece chiar acum.
- Atunci de ce nu o experimentez?
- Pentru că nu eşti atent.
- La ce ar trebui să fiu atent?
- La nimic, doar să fii atent.
- La ce?
- La orice îţi iese în faţa ochilor.
- Trebuie să privesc într-un fel anume?
- Nu. Este suficient să priveşti în mod obişnuit.
- Dar nu privesc întotdeauna în mod obişnuit?
- Nu.
- Cum adică?
- Ca să priveşti, trebuie să fii aici. Dar mai mereu, tu eşti cu mintea altundeva.

The Seeing Projection

- Why is everyone here so happy except me?
- Because they have learnt to see goodness and beauty everywhere, said the Master.
- Why don't I see goodness and beauty everywhere?
- Because you cannot see outside of you what you fail to see inside.

Proiectia Vederii

- De ce toată lumea de aici este atât de fericită, cu excepţia mea? - Pentru că ei au învăţat să vadă frumuseţea şi bunătatea pretutindeni, i-a răspuns Maestrul. - Dar eu de ce nu văd frumuseţea şi bunătatea pretutindeni? - Pentru că nu poţi vedea în afară ceea ce nu vezi înlăuntrul tău.

To Search and Look

- Don't look for God, the Master said. Just look - and all will be revealed.
- But how is one to look?
- Each time you look at anything, see only what is there and nothing else, without considering before that you know what it is, or think something.

Easier said than done, but with practice, difficult things become easy.

Cautare si Privire

- Nu îl căutaţi pe Dumnezeu, le-a spus Maestrul. Doar căutaţi, şi totul vi se va revela.
- Dar cum trebuie să căutăm?
- Atunci când priviţi ceva, uitaţi-vă numai la ceea ce este, fara a considera dinainte ca stiti ce este, sau sa ganditi altceva.

"Usor de spus, greu de facut; dar prin exersare orice greu devine usor."

Understanding

- How shall I help the world?
- By understanding it, said the Master.
- And how shall I understand it?
- By turning away from it.
- How then shall I serve humanity?
- By understanding yourself.

Intelegand

- Cum aş putea să ajut lumea?
- Înţelegând-o, a răspuns Maestrul.
- Şi cum o pot înţelege?
- Îndepărtându-te de ea.
- Atunci, cum aş mai putea ajuta umanitatea?
- Înţelegându-te pe tine însuţi.

Faith

The Governor on his travels stepped in to pay homage to the Master.
- Affairs of State leave me no time for lengthy dissertations, he said. Could you put the essence of FAITH into a paragraph, for a busy man like me?
- I shall put it into a single word for the benefit of Your Highness.
- Incredible! What is that unusual word?
- Silence.
- And what is the way to Silence?
- Meditation.
- And what, may I ask, is meditation?
- Silence.

Credinta

Guvernatorul s-a oprit din călătoria sa pentru a-i aduce un omagiu Maestrului.
- Afacerile de stat nu-mi permit să ascult o disertaţie prea lungă, i s-a adresat el. Ai putea reda esenţa CREDINTEI într-un singur paragraf, pentru un om ocupat ca mine?
- Pentru Înălţimea Voastră, am s-o exprim într-un singur cuvânt.
- Incredibil! Şi care este acel cuvânt neobişnuit?
- Tăcerea.
- Dar care este calea către această tăcere?
- Meditaţia.
- Şi ce este această meditaţie, dacă îmi permiţi să întreb?
- Tăcerea.

Nature

A lecturer explained how a fraction of the enormous sums spent on arms in the modern world would solve all the material problems of the human race.
The inevitable reaction of the disciples after the lecture was:
- But why are human beings so stupid?
- Because, said the Master solemnly, people have learnt to read printed books. They have forgotten the art of reading unprinted books.
- Give us an example of an unprinted book.
But the Master wouldn't give one.
One day in response to their persistence, he said:
- The songs of birds, the sounds of insects are all trumpeting forth the Truth. The grasses and the flowers are all pointing out the Way. Listen! Look! That is the right way to read!

Natura

Un conferenţiar explica odată cum o mică parte din totalitatea sumelor cheltuite pe armament in lumea moderna ar putea rezolva toate problemele materiale ale umanitatii.
După conferinţă, reacţia inevitabilă a discipolilor a fost:
- Dar de ce sunt oamenii atât de proşti?
- Deoarece, a răspuns cu gravitate Maestrul, ei au învăţat să citească în cărţile tipărite, uitând arta de a citi cărţile netipărite.
- Dă-ne un exemplu de carte netipărită.
Dar Maestrul nu le-a dat nici un exemplu.
Într-o zi, ca easpunzs la insistenţele lor, el le-a spus:
- Cântecele păsărilor, zumzetul insectelor, toate acestea clamează cu voce tare Adevărul. Firele de iarbă şi florile vă arată calea. Ascultaţi! Priviţi! Acesta este modul corect de a citi!

Genius

A writer arrived at the monastery to write a book about the Master.
- People say you are a genius. Are you? he asked.
- You might say so. said the Master, without false modesty.
- And what makes one a genius?
- The ability to recognize.
- Recognize what?
- The butterfly in a caterpillar; the eagle in an egg; the saint in a selfish human being.

Geniu

Un scriitor a venit la mânăstire ca să scrie o carte despre Maestru.
- Oamenii spun că sunteţi un geniu. Este adevărat? a întrebat el.
- Puteţi spune şi aşa, a răspuns Maestrul, fără falsă modestie.
- Şi ce calitate face din cineva un geniu?
- Capacitatea de a recunoaşte.
- De a recunoaşte ce?
- Fluturele într-o omidă, vulturul într-un ou, sfântul într-un om egoist.

To remember who you are

A woman in a coma was dying. She suddenly had a feeling that she was taken up to heaven and stood before the Judgement Seat.
- Who are you? a Voice said to her.
- I’m the wife of the mayor. she replied.
- I did not ask you whose wife you are, but who you are.
- I’m the mother of four children.
- I did not ask whose mother you are, but who you are.
- I’m a schoolteacher.
- I did not ask you what your profession is but who you are.
And so it went. No matter what she replied, she did not seem to give a satisfactory answer to the question, “Who are you?"
- I’m a Christian.
- I did not ask what your religion is, but who you are.
- I’m the one who went to church every day and always helped the poor and needy.
- I did not ask you what you did, but who you are.
She evidently failed the examination for she was sent back to earth. When she recovered from her illness she determined to find out who she was. And so, her whole life has changed.

Your duty is to be. Not to be somebody, not to be nobody; not to be this or to do that; just to be.

Sa-ti amintesti cine esti

O femeie aflată în comă era pe punctul de a muri. Dintr-o dată, ea s-a simţit ridicată la cer şi s-a trezit în faţa Scaunului Judecăţii de Apoi.
- Cine eşti? a întrebat-o o Voce.
- Sunt soţia primarului, a răspuns ea.
- Nu te-am întrebat a cui soţie eşti, ci cine eşti tu.
- Sunt mama a patru copii.
- Nu te-am întrebat a cui mamă eşti, ci cine eşti tu.
- Sunt învăţătoare.
- Nu te-am întrebat ce profesie ai, ci cine eşti tu.
Şi a continuat la fel. Orice ar fi răspuns femeia, cuvintele ei nu păreau să răspundă la întrebarea: "Cine eşti tu?"
- Sunt creştină.
- Nu te-am întrebat care este religia ta, ci cine eşti tu.
- Sunt cea care a fost la biserică în fiecare zi şi am ajutat pe cei sărmani.
- Nu te-am întrebat ce ai făcut, ci cine eşti tu.
în mod evident, ea nu a trecut de examen, căci a fost trimisă înapoi pe pământ. Când s-a trezit din comă, femeia s-a decis să afle cine este. Şi astfel, întreaga ei viaţă s-a schimbat.

"Datoria ta este să fii. Nu să fii cineva, nici să nu fii nimic; nu să fii cutare sau sa faci ceva; ci pur şi simplu să fii."

You have mind, you have knowledge

With the help of a MANUAL OF INSTRUCTIONS a woman tried for hours to assemble a complicated new appliance she had recently bought. She finally gave up and left the pieces all over the kitchen table.
When she got back several hours later, she found the machine put together by the housemaid and functioning perfectly.
- How did you do that? she exclaimed.
- Well, ma'am, when you don’t know how to read you’re forced to use your mind...

Ai minte, ai cunoastere

Cu ajutorul unui MANUALULUI DE INSTRUCTIUNI, o femeie a stat ore intregi incercand sa monteze un aparat nou de bucatarie pe care tocmai il cumparase. Intr-un final a renuntat si a lasat piesele imprastiate pe masa din bucatarie.
Cand s-a intors cateva ore mai tarziu in bucatarie, a gasit aparatul asamblat de servitoare, functionand perfect.
- Cum ai reusit sa faci asa ceva? a intrebat ea.
- Pai, doamna, atunci cand nu stii sa citesti, esti nevoita sa iti folosesti mintea.

People see what they have been trained to see

Tommy had just got back from the beach.
- Were there other children there? asked his mother.
- Yes, said Tommy.
- Boys or girls?
- How could I know? They didn’t have any clothes on.

Oamenii vad ce au fost antrenati sa vada

Tommy tocmai s-a intors de la plaja.
- Au mai fost si alti copii? l-a intrebat mama.
- Da, i-a raspuns Tommy.
- Baieti sau fete?
- De unde sa stiu eu? Nu aveau haine pe ei.

Give what you want God to give you

A farmer, whose corn always took the first prize at the State Fair, had the habit of sharing his best corn seed with all the farmers in the neighbourhood.
When asked why, he said:
- It is really a matter of self-interest. The wind picks up the pollen and carries it from field to field. So if my neighbours grow inferior corn the cross-pollination brings down the quality of my own corn. That is why I am concerned that they plant only the very best.

All that you give to others you are giving to yourself.

Daruieste ceea ce vrei ca Dumnezeu sa-ti dea

Un fermier al cărui porumb ieşea întotdeauna pe locul întâi la Târgul Anual avea obiceiul să îşi împartă cele mai bune boabe de porumb cu toţi ceilalţi fermieri din vecinătate.
Întrebat de ce, el a răspuns:
- De fapt, am un interes personal. Vântul suflă polenul şi îl împrăştie pe câmpuri. De aceea, dacă vecinii mei cultivă un porumb inferior, polenizarea încrucişată va reduce calitatea propriului meu porumb. De aceea, sunt cât se poate de interesat ca ei să cultive cel mai bun porumb.

"Tot ce dăruieşti altora îţi dăruieşti de fapt ţie".

The difference between Heaven and Hell

Two friends were went to the cottage of a wise to ask him about the difference between Hell and Heaven.
- Old man, tell us: what´s the difference between Hell and Heaven?
The wise man answered:
- I see a mountain of freshly cooked rice, which is still emitting steam. Around there are a lot of men and women who are very hungry. The sticks they are using to eat are longer than their arms. So when they take the rice they can´t get to their mouths. Anxiety and frustration are growing.
Later, the wise man continued:
- I see too another mountain of freshly cooked rice, still giving off steam. Around there are a lot of happy people who smile with satisfaction. Their sticks, too, are longer than their arms, but they have decided to feed each other.

Diferenta dintre Rai si Iad

Doi prieteni s-au dus la cabana unui intelept sa-l intrebe despre diferenta dintre Iad si Rai.
- Batrane, spune-ne: care e diferenta dintre Iad si Rai?
Inteleptul a raspuns:
- Vad un munte de orez proaspat gatit, inca emana aburi. Imprejur sunt o multime de barbati si femei care sunt foarte infometati. Betele pe care le folosesc sa manance sunt mai lungi decat bratele lor. Asa ca atunci cand iau orezul nu-l pot duce la gura. Anxietatea si frustrarea cresc.
Mai tarziu inteleptul a continuat:
- Vad si un alt munte de orez proaspat gatit, inca emana aburi. Imprejur sunt o multime de oameni fericiti care zambesc cu satisfactie. Si betele lor sunt mai lungi decat bratele lor, dar au decis sa se hraneasca unii pe altii.

Giving and Receiving

Mulla Nasruddin and the King arrive in a foreign city.
- Mulla, said the king, let's disguise and walk through the city to see how the people think and how they react.
Said and done. The King soon realized that people do not know him and did not react in any way in his presence, but most people smiled at Mulla. In the end he said:
- Mulla, you told me that you've never been in this city, but it seems like you know a lot of people here.
- Why your majesty?
- Because I've seen many people who smile at you.
- The explanation is very simple majesty. You see, I was the one who first smiled

Daruire si Primire

Mulla Nasruddin si Regele ajung într-un oraș străin.
- Mulla, spuse regele, hai să ne deghizăm și să ne plimbam prin oraș pentru a vedea cum gândesc oamenii și cum reacționează.
Zis și făcut. Curând regele își dădu seama că oamenii nu îl cunoșteau și nu reacționau în nici un fel în prezenta lui, însă majoritatea oamenilor îi zâmbeau lui Mulla. In cel din urma spuse:
- Mulla mi-ai spus că nu ai mai fost în acest oraș însă se pare ca tu cunoști foarte multi oameni aici.
- De ce majestate?
- Pentru că am văzut multi oameni care îți zâmbesc.
- Explicația e foarte simpla maiestate. Vedeți dumneavoastră, eu am fost cel care le-am zâmbit primul.


• Pe forum, la pagina: Poeme din Darurile lui Dumnezeu, gasiti 38 de poeme cu caracter spiritual (traduse din engleza in romana).

Un Test simplu in fiecare zi

HTML
CSS
JavaScript
PHP-MySQL
Engleza
Spaniola
Care tag e folosit pentru a adauga liste cu definitii in element <dl>?
<dt> <dd> <li>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd> - Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd> - Limbaj de cod pentru pagini web</dd>
</dl>
Care proprietate CSS poate sa ascunda un element in pagina, lasand spatiu gol in locul lui?
display position visibility
#id {
 visibility: hidden;
}
Indicati evenimentul declansat cand se apasa clic pe un obiect in pagina.
onclick onmouseover onfocus
document.getElementById("id").onclick = function(){
 alert("http://www.MarPlo.net/");
}
Indicati variabila PHP ce contine datele din $_GET, $_POST si $_COOKIE.
$_SESSION $_GET $_REQUEST
if(isset($_REQUEST["id"])) {
 echo $_REQUEST["id"];
}
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
lighting believe path
I believe in my path.
- Eu cred in calea mea.
Care din urmatoarele cuvinte reprezinta un Verb?
creer camino iluminación
creer = a crede; camino = cale /drum; iluminación = iluminare

Comments (0)

No comments, be the first who add

Add Comment

Close       
     

-
-
Write your comment (Maximum 1000 characters)
B I U Code    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Optional, include a picture (maximum 250 kb, 800x600) Add this verification code:   61ff0
Parables and Meaningful Stories

Last accessed pages

 1. Exercitii zilnice pentru studenti, 121-150 (276)
 2. Lectia 177, Recapitulare 163-164 (64)
 3. Lectia 176, Recapitulare 161-162 (54)
 4. Exercitii zilnice pentru studenti, 151-180 (307)
 5. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (265060)

Popular pages this month

 1. Cursuri si Tutoriale: Engleza, Spaniola, HTML, CSS, Php-Mysql, JavaScript, Ajax (521)
 2. Gramatica limbii spaniole. Indrumator si prezentare generala (323)
 3. Gramatica limbii engleze - Prezentare Generala (228)
 4. Cursuri limba engleza gratuite si lectii online (223)
 5. Limba spaniola curs online incepatori si avansati (198)