Poeme din Darurile lui Dumnezeu

Ce este Spiritualitatea? Daca e mai presus de cuvinte, cuvintele nu o pot arata, ci doar indica directia.
Pentru a sti, cel mai bine "gustati" si aflati; intreband, raspunzand, citind /cercetand; oricare ar fi modalitatea, nu conteaza.
MarPlo
Administratorul site-ului
Mesaje: 4343

Poeme din Darurile lui Dumnezeu


MarPlo
Benediction
Angels are Thoughts that come from God to you.
Secure in their protection may you rest;
Quiet in certainty that comes from them,
At peace in mind and heart and holiness;
Unmindful of the world, and sure that they
Are with you, watching over yhou, and fixed
In their determination to maintain
Your mind at rest within the peace of God.
Binecuvântare
 • Îngerii sunt Gânduri care vin de la Dumnezeu pentru tine.
  Sigur în protecția lor, te poti odihni;
  Liniștit, în certitudinea care vine de la ei,
  Cu pace în minte, in inimă și cu sfințenie;
  Nepăsător lumii, și sigur că ei
  Sunt cu tine, veghindu-te, si siguri
  În determinarea lor de a menține
  Mintea ta în stare de odihna, în pacea lui Dumnezeu.

MarPlo
The Last Judgement
Peace be to you. There is no instant when
You stand alone; no time when God will fail
to take your hand; no moment when His Love
Does not surround you, comfort you and care,
Along with you, for every wish you have,
Each little joy or tiny stab of pain.

At one with you forever, He remains
Your one relationship; your only Friend.
You are the holy Son of God Himself.
Peace be to you, for what is His is yours.
Judecata de Apoi
 • Pace tie. Nu există nici un moment când
  Ești singur; nici un moment când Dumnezeu va eșua
  să te tina de mana; nici un moment în care Iubirea Lui
  Sa nu te înconjoare, sa nu te aline si sa nu aibe grija de tine,
  Impreuna cu tine, pentru fiecare dorință ce o ai,
  Fiecare puțină bucurie sau jubghi de durere.

  Una cu tine pentru totdeauna, El rămâne
  Singura ta relație; singurul tău prieten.
  Tu ești sfânt Fiu a lui Dumnezeu Însuși.
  Pace tie, fiindca ceea ce este a Lui este al tau.

MarPlo
Christ's Vision
Let not the past obscure the now to you.
For thus you waken happily, with joy
Upon your heart and eyes, to see a world
Awaiting to be seen aright at last.

How beautiful the newly-born! For they
Reflect their Father's Love, their brother's care,
The happiness of Heaven, and peace
that is their true inheritance. It is
On them you look. They have no past today.

All darkness vanishes, and Heaven's smile
Presents a world from which the past is gone,
And present happiness ends all despair
In shining silence and simplicity.

Let not the past obscure the now to you.
For thus you waken happily, with joy
Upon your heart and eyes, to see a world
Awaiting to be seen aright at last.
Viziunea lui Hristos
 • Nu lasa trecutul sa-ti ascunda clipa prezenta.
  Ca astfel sa te trezești fericit, cu bucurie
  Pe inima și ochii, sa vezi o lume
  Asteaptand sa fie vazuta corect in sfarsit.

  Cât de frumosi nou-născutii! Pentru ca ei
  Reflecta Iubirea Tatălui lor, îngrijirea fratelui lor,
  Fericirea Cerului, și pace
  care este adevărata lor moștenirea. Este
  Pe ele le privesti. Nu au nici un trecut astăzi.

  Tot întunericul dispare, iar zâmbetul Cerului
  Prezintă o lume din care trecutul a disparut,
  Iar fericirea prezenta sfarseste toata disperarea
  În liniște și simplitate strălucitoare.

  Nu lasa trecutul sa-ti ascunda clipa prezenta.
  Ca astfel sa te trezești fericit, cu bucurie
  Pe inima și ochii, sa vezi o lume
  Asteaptand sa fie vazuta corect in sfarsit.

MarPlo
Our daily bread
Let me this day arise in quietness
With only thoughts of sinlessness, through which
To look upon the world. Let me today
Behold the world as You would have it be,
Because I am as You created me.

This I accept today. And as the day
Draws to a close, all unforgiving thoughts
Have disappeared, and night comes quietly
To bless a day in quietness begun,
And ending in forgiveness of God's Son.
Pâinea noastră cea de zi cu zi
 • Lasă-mă în această zi sa ma scol în liniște
  Doar cu gânduri de neprihanire, prin care
  Sa privesc lumea. Lasă-mă astăzi
  Sa vad lumea așa cum Tu ai vrea-o să fie,
  Pentru că eu sunt așa cum Tu m-ai creat.

  Aceasta accept astăzi. Și, dupa cum ziua
  [Se] apropie de sfârșit, toate gândurile neiertătoare
  Au dispărut, și noapte vine în liniște
  Pentru a binecuvânta o zi în liniște începuta,
  Și terminand în iertarea Fiului lui Dumnezeu.

MarPlo
Stillness
My soul is still. It does not know the thoughts
My mind imagines. It does not perceive
My meaningless endeavors, nor the goals
Of sin and madness in which I believe.

Immovable my soul remains, and sure
Of immortality, in peace so deep
That all the shocks I feel can not come near
Its limitless tranquility. I sleep,
And dream of evil and decay and death,
Of which my soul knows nothing, Perfectly
It rests in its Creator and in me.
Nemiscare
 • Sufletul meu este linistit. Nu cunoaște gândurile
  Mintea mea imaginează. Ea nu percepe
  eforturile mele lipsite de sens, nici scopurile
  De păcat și nebunie, în care cred.

  Sufletul meu rămâne neclintit și sigur
  De nemurire, în pace atât de adâncă
  Că toate șocurile pe care le simt nu se pot apropia
  [De] liniștea sa nelimitata. Eu dorm,
  Și visez despre rău si degradare și moarte,
  De care sufletul meu nu știe nimic, Perfect
  Se odihneste în Creatorul său și în mine.

MarPlo
Song to my Self
I cannot be replaced. I am unique
In God's creation. I am held so dear
By Him that it is madness to believe
That I could suffer pain or loss or fear.

Holy am I; in sinlessness complete,
In wisdom infinite, in love secure,
In patience perfect, and in faithfulness
Beyond all thought of sin, and wholly pure.

Who could conceive of suffering for me?
Surely the mind that thought it is insane.
I never left my Father's house. What need
Have I to journey back to Him again?
Cântare Sinelui meu
 • Eu nu pot fi înlocuit. Sunt unic
  În creația lui Dumnezeu. Sunt ținut atât de drag
  De El, cel care nu e nebun să creadă
  Ca as putea suferi durere, pierdere sau frică.

  Sfânt sunt eu; în nepacatosenie completa,
  În infinită înțelepciune, în iubire sigură,
  În perfectă răbdare, și în credincioșie
  Dincolo de orice gând de păcat, si în întregime pur.

  Cine ar putea concepe vreo suferință pentru mine?
  Cu siguranță mintea care a gandit asta e anormala.
  Niciodată nu am plecat din casa tatălui meu. Ce nevoie
  Am sa călătoresc iar înapoi la el?

MarPlo
The holy relationship
I am God's Son, His mother, father, friend,
His brother and His love. For all of this
Is He to me, and thus am I to Him.

The world is His. And being His is mine.
My holiness extends from Him, to be
His holiness, by love complete in me.
Relația sfântă
 • Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, mama Lui, tată, prieten [al Fiului],
  Fratele său și iubirea Lui. Pentru toate acestea
  Este El in mine, și astfel, sunt Eu in El.

  Lumea este a Lui. Și fiind a Lui este a mea.
  Sfințenia Mea se extinde de la El, pentru a fi
  Sfințenia Lui, prin iubire completă în mine.

MarPlo
Healing
To heal it is not needful to allow
The thought of bodies to engulf your mind
In darkness and illusions. Healing is
Escape from all such thoughts. You hold instead
Only a single thought, which teaches You

Your brother is united with your mind,
So bodily intrusions on his peace
Cannot arise to jeopardize the Son
Whom God created sinless as Himself.

Think never of the body, Healing is
The thought of unity. Forget all things
That seem to separate. Your brother's pain
Has but one remedy; the same as yours.
He must be whole, because he joins with you,
And you are healed, because you join with him.
Vindecare
 • Pentru a vindeca nu este necesar sa permiti
  Gândul de corpuri sa-ti inghita mintea
  În întuneric și iluzii. Vindecarea este
  Scapa de toate aceste gânduri. Țineți în schimb
  Numai un singur gând, care te învață

  Fratele tău este unit cu mintea ta,
  Astfel, intruziunile trupesti asupra păcii lui
  Nu se pot scula să pericliteze Fiul
  Pe care Dumnezeu la creat fără păcat precum El Însuși.

  Nu te gandi deloc la trup, Vindecare este
  Gândul unității. Uita toate lucrurile
  Care par să desparta. Durerea fratelui tău
  Are însă un remediu; același ca al tău.
  El trebuie să fie tamaduit, pentru că se unește cu tine,
  Și tu ești vindecat, pentru că te unești cu el.

MarPlo
Mother of the world
Peace is a woman, mother to the world,
Whom God has sent to lay a gentle hand
Across a thousand children's fevered brows.
In its cool certainty there is no fear,
And from her breasts there comes a quietness
For them to lean against and to be still.

She brings a message to their frightened hearts
From Him Who sent her. Listen now to her
Who is your mother in your Father's Name:
"Do not attend the voices of the world.
Do not attempt to crucify again
My first-born Son, and brother still to you."

Heaven is in her eyes, because she looked
Upon this Son who was the first. And now
She looks to you to find him once again.
Do not deny the mother of the world
The only thing she ever wants to see,
For it is all you ever want to find.
Mama lumii
 • Pacea este o femeie, mamă a lumii,
  Pe care Dumnezeu a trimis-o să pună o mână blândă
  Peste sprâncenele febrile a miilor de copii.
  În certitudinea ei racoroasa nu există nici o teamă,
  Și de la sânii ei vine o liniște tacuta
  Pentru ca ei sa se sprijine si sa fie liniștiti.

  Ea aduce un mesaj in inimile lor înfricoșate
  De la Cel care a trimis-o. Ascultă acum la ea
  Care este mama ta în Numele Tatălui tău:
  "Nu participa la vocile lumii.
  Nu încerca să răstignesti din nou
  Al Meu primul-născut Fiu, și frate încă tie."

  Cerul este în ochii ei, pentru că a privit
  Asupra acestui Fiu, care a fost intâiul. Si acum
  Ea se uită la tine să-l găsească încă o dată.
  Nu refuza mama lumii
  Singurul lucru pe care ea vrea vreodată să vadă,
  Căci este tot ceea ce vrei mereu să găsesti.

MarPlo
The circular way
The transient things are not of God.
For He Creates like to Himself. How can it be
That what the One Eternal calls His Own
Has but a little life, with breath on loan
And mortgaged unto death? We seem to go
From birth to certain death, and do not know
What goes before or after. Yet we tread
A golden circle, and are surely led
Back to the Source of our infinity,
To which we will return as certainty.
Calea circulară
 • Lucrurile trecatoare nu sunt de la Dumnezeu.
  Fiindca El Creează precum Lui însuși. Cum poate fi
  Ca ceea ce Cel Veșnic numeste propriul Său
  Sa aibe doar un pic de viață, cu respirație de împrumut
  Și ipotecat până la moarte? Parem ca mergem
  De la nastere la o moarte sigura, și nu știm
  Ce se intampla înainte sau după. Totusi, noi pasim
  Un cerc de aur, și suntem cu siguranță condusi
  Înapoi la Sursa infinitatii noastre,
  La care la fel de cert ne vom întoarce.

MarPlo
Quietness
The world knows not of quiet. Restlessness
Is its abiding law. From there it goes
To pain and joylessness, and back again
To the unceasing restlessness on which
It stands, uncertain, insecure and frail,
Prey to illusions, victimized by guilt.
Yet quietness comes over it at last.

For when forgiveness comes, its certain gift
Is stillness, in which all the world is hushed;
A silence where the littleness of sin
Shrinks into nothingness before the Love
Forgiveness represents. And in His Name
Is everyone acknowledged as the same.
Linişte
 • Lumea nu știe de liniște. Nelinişte
  Este legea pe care se sustine. De acolo se duce
  La durere și nebucurie, și iar înapoi
  La neîncetata agitație pe care
  Se află, incertă, nesigură și firava,
  Pradă iluziilor, victimizata de vinovăție.
  Totusi liniștea vine peste ea în sfârșit.

  Fiindca atunci când vine iertarea, darul ei sigur
  Este nemișcare, în care toată lumea e adusa la tacere;
  O tăcere în care micimea păcatului
  Se reduce în nimicnicie în fața Iubirii
  Iertarea reprezintă. Și în Numele Lui
  Este toată lumea recunoscuta ca fiind la fel.