Poeme din Darurile lui Dumnezeu

Ce este Spiritualitatea? Daca e mai presus de cuvinte, cuvintele nu o pot arata, ci doar indica directia.
Pentru a sti, cel mai bine "gustati" si aflati; intreband, raspunzand, citind /cercetand; oricare ar fi modalitatea, nu conteaza.
MarPlo
Administratorul site-ului
Mesaje: 4150

Salutul

The greeting
Say but "I love you" to all living things,
And they will lay their blessing over you
To keep you ever safe and ever sure
That you belong to God and He to you.

What but "I love you" could the greeting be
Of Christ to Christ, Who welcomes but Himself?
And what are you except the Son of God,
The Christ Whom He would welcome to Himself?
Salutul
 • Spune doar "Te iubesc" la toate lucrurile vii,
  Și vor lasa binecuvântarea lor peste tine
  Ca sa te mențina pururea în siguranță si mereu sigur
  Că aparții lui Dumnezeu și El tie.

  Care altul decat "Te iubesc" ar putea fi salutul
  Lui Cristos pentru Cristos, care intampina pe el însuși?
  Și ce ești tu, afară de Fiul lui Dumnezeu,
  Cristosul pe care El ar bineveni la Sine?

MarPlo
They wait
I did not know Your Voice. And what I heard
I did not understand. There was a Word
In which was everything. Yet all I found
In its immensity was but the sound
Of meaningless contention. I passed by
A thousand waiting angels, And as I
Rushed along vain detours I did not see
The hosts of holiness surrounding me.

Yet I will certainly return. For You
Have promised that whatever I may do,
Angels arid holy hosts will wait; the Word
Will hover over me till it is heard.
Ei asteapta
 • Nu am cunoscut Vocea ta. Și ce am auzit
  Nu am înțeles. A existat un Cuvânt
  În care a fost totul. Cu toate acestea, tot ce am găsit
  În imensitatea lui a fost doar sunetul
  Unei dispute fara sens. Am trecut de
  O mie de îngeri care așteaptă, Și după cum Eu
  Grabit pe ocoluri zadarnice nu am vazut
  Intampinatorii sfințeniei înconjurandu-mă.

  Și totuși voi reveni cu siguranță. Pentru Tine
  Ai promis că orice aș face,
  Îngerii, sfinte gazde care nu iau in seama, vor aștepta; Cuvantul
  Va pluti peste mine până când este auzit.

MarPlo
Renunciation
You are not asked to sacrifice the good
Or the desirable in any way.
You are asked only to renounce all things
That would destroy your peace. For God is Love.

Center your thoughts on Him, and you will see
He gives you everything, with neither more
Nor less conceivable from this time forth,
And on to the eternal. Sorrow is
Inaccurate perception; pain is but
A sad mistake. Renounce but this, and you
Call unto Christ to pardon and renew.
Renunţare
 • Nu ti se cere să sacrifici ce e bun
  Sau ce este de dorit în orice fel.
  Ti se cere doar să renunți la toate lucrurile
  Care ti-ar distruge pacea. Căci Dumnezeu este Iubire.

  Centreaza-ți gândurile asupra Lui, și vei vedea
  El îți dă totul, ce nu poate avea mai mult
  Nici mai puțin imaginabil de acum încolo,
  Și in eternitate. întristarea este
  Percepție incorecta; durerea este doar
  O greșeală tristă. Renunta doar la asta, și tu
  Cheamă pe Cristos să ierte și să reînnoiască.

MarPlo
The holy purpose
There is no death. What God creates must be
Eternal, changeless, incorruptible
And safe forever. Can the holy die?
And can the Son of God be made as he
Was not created? Heed the body not.
It serves its purpose and is given up.

It cannot suffer if the mind invests
It with a holy purpose. Miracles
Are always ready to restore and heal
The mind's intent, if it forget its goal.
Communication, then restored, will be
The Holy Spirit's single remedy.
Scopul sfânt
 • Nu există moarte. Ceea ce Dumnezeu creează trebuie să fie
  Etern, neschimbător, incoruptibil
  Și, în siguranță pentru totdeauna. Poate cel sfânt să moară?
  Și poate Fiul lui Dumnezeu să fie făcut ca și cum el
  Nu a fost creat? Nu lua în seamă trupul.
  Acesta servește scopului său și este lepadat.

  Nu poate suferi dacă mintea investește
  Acesta cu un scop sfânt. Miracole
  Sunt mereu gata să restabilească și să se vindece
  Intenția minții, dacă isi uita scopul.
  Comunicare, apoi restaurat, va fi
  Singurul remediu al Duhului Sfânt.

MarPlo
The singing
There is a singing underneath the world
That holds it up, and enters in behind
All twisted thoughts, and comes to set them straight.

There is an ancient melody that still
Abides in every mind and sings of peace,
Eternity, and all the quiet things
That God created. Angels sing with joy,
And offer you their song, for it is yours.
You sing as ceaselessly. The Son of God
Can never sing alone. His voice is shared
By all the universe. It is the call
To God, and answered by His Voice Itself.
Cântarea
 • Există o cântare sub lume
  Care o susține, și intră în spatele
  Tuturor gândurilor sucite, și vine să le indrepte.

  Există o melodie străveche care încă
  Rămâne în fiecare minte și cântă de pace,
  Eternitate, și toate lucrurile liniștite
  Pe care Dumnezeu le-a creat. Îngerii cu bucurie cântă,
  Și îți oferă cântecul lor, pentru că este al tău.
  Tu cânți neîncetat. Fiul lui Dumnezeu
  Nu poate cânta singur. Vocea lui este împărtășită
  De tot universul. Este chemarea
  La Dumnezeu, și răspuns prin Vocea Lui însuși.

MarPlo
Arise with Me
O You who came in winter and who left
Among the lilies, stay with me and fill
My eyes with glory, and my heart with love
That smiles forever on the world You saw,
And that You loved as You would have me love.
For with this vision I will look on You,
And recognize my Savior in all things
I did not understand. Now is the world
Reborn in me because I share Your Love.

Now in my healed and holy mind there dawns
The memory of God. And now I rise
To Him in all the loveliness I knew
When I was first created one with You.
- By Helen Schucman, January 1, 1974

Înalţă-te cu Mine
 • O, Tu, care ai venit iarna și care ai plecat
  Printre crini, stai cu mine și umple
  Ochii mei cu slavă, și inima mea cu iubire
  Care zâmbește mereu lumii pe care ai văzut-o,
  Și pe care ai iubit-o așa cum ai vrea sa iubesc.
  Fiindca cu această viziune te voi privi pe tine,
  Ca să-mi recunosc Mântuitorul în toate lucrurile
  Ce nu am înțeles. Acum este lumea
  Renăscută /Renaste in mine, pentru ca eu împărtășesc dragostea ta.

  Acum, în mintea mea vindecata si sfântă se intrezare
  Amintirea lui Dumnezeu. Și acum mă înalț
  La El în toată drăgălășenia care am cunoscut-o
  Când am fost la început creat una cu tine.

MarPlo
Bright stranger
Strange was my Love to me. For when He came
I did not know Him. And He seemed to me
To be but an intruder on my peace.
I did not see the gifts He brought, nor heard
His soft appeal. I tried to shut Him out
With locks and keys that merely fell away
Before His coming. I could not escape
The gentleness with which He looked at me.

I asked Him in unwillingly, and turned
Away from Him. But He held out His hand
And asked me to remember Him. In me
An ancient Name began to stir and break
Across my mind in gold. The light embraced
Me deep in silence till He spoke the Word,
And then at last I recognized my Lord.
- By Helen Schucman, January 1, 1974

Străin luminos
 • Straină a fost Iubirea mea pentru mine. Fiindca atunci când El a venit
  Eu nu L-am cunoscut. Si El mi-a părut
  A fi doar un intrus în pacea mea.
  Nu am văzut darurile pe care le-a adus, și nici nu am auzit
  Blandul său apel. Am încercat să-l opresc
  Cu încuietori și chei, care doar au căzut
  Înaintea venirii Lui. N-am putut scăpa
  Blandetea cu care El m-a privit.

  L-am întrebat fără voie, și m-am întors
  Departe de El. Dar El a întins mâna
  Și mi-a cerut să-mi amintesc de el. In mine
  Un nume stravechi a început să se stârneasca și să strapunga
  Prin mintea mea în aur. Lumina a îmbrățișat
  Pe mine adânc în tăcere până când El a vorbit Cuvântul,
  Și apoi, în sfârșit, am recunoscut pe Domnul meu.

MarPlo
The invitation
I came to you.
I saw your tears and knew
That you were ready. You had asked Me in
The instant that you understood that sin
Is an illusion. You were poor indeed.
I saw your grasping hands and watched them bleed
From golden nails; a heavy jeweled crown
Around your head, as sacred as My Own.

I needed you
As much. Yet till you grew
In understanding, I could only wait
In silent patience beyond Heaven's gate.
My Father's house stood empty. For as we
Are part of Him, so are you part of Me.
We enter in together. We are one.
And so I finish what I had begun.
- By Helen Schucman, January 1, 1974

Invitația
 • Am venit la tine.
  Am văzut lacrimile tale și am știut
  Că ai fost gata. Mi-ai cerut sa intru
  În clipa în care ai înțeles că păcatul
  Este o iluzie. Ai fost într-adevăr sărac.
  Am văzut mâinile tale intinse sa apuce, si le-am vazut ca sângera
  De la unghiile de aur; o coroană grea cu bijuterii
  În jurul capului, la fel de sacru ca al meu.

  Aveam nevoie de tine
  La fel de mult. Totuşi până ai crescut
  În înțelegere, am putut doar sa aștept
  În răbdare tăcută dincolo de poarta Cerului.
  Casa Tatălui meu stătea goală. Fiindca așa cum noi
  Suntem parte din el, așa ești tu parte din mine.
  Intrăm împreună. Noi suntem unul.
  Și așa termin ce am început.

MarPlo
Awake in stillness
Peace cover you, within without the same,
In shining silence and in peace so deep
No dream of sin and evil can come near
Your quiet mind. And then in stillness wake.

First there is silence; then awakening.
Now is the time appointed for the end
Of dreaming. Still the cradle where you come
To be reborn. The Christ is stirring in
The home that He has chosen as His Own.

His vision rests upon your eyes, and soon
You will behold His face, and will forget
The fantasies that seemed to be so real
Until the stillness came. The Son of God
Has come to join you now. His shining hand
Is on your shoulder. And God's silent Voice
Speaks ceaselessly of Heaven. You will hear
His single message calling to His Own
From His abiding place, to wake in God.
- By Helen Schucman, January 15, 1974

Trezeste-te în liniște
 • Pacea te acopera, înăuntru si afără la fel,
  În tăcere strălucitoare și în pace atât de profundă
  Nici un vis de rău si de păcat nu se poate apropia de
  Mintea ta tăcută. Și apoi, veghere în liniște.

  Întâi este tăcere; apoi trezire.
  Acum este momentul desemnat sfârșitului
  Visării. Încă leagănul în care vii
  Pentru a renaște. Cristos tresare în
  Casa pe care El a ales-o ca fiind a Lui.

  Viziunea lui se odihneste pe ochii tăi, și în curând
  Vei privi fața Lui, și vei uita
  Fantasmele care păreau să fie atat de reale
  Până când a venit liniștea. Fiul lui Dumnezeu
  A venit să ti se alăture acum. Mâna lui strălucitoare
  Este pe umărul tău. Si Vocea tăcută a lui Dumnezeu
  Vorbește neîncetat de Cer. Vei auzi
  Unicul său mesaj chemand pe al Lui
  Din locuinţa lui permanentă, să se trezească în Dumnezeu.

MarPlo
The place of resurrection
There is an altar that I seek. For there
And only there can certain peace be found.
The light of holiness shines white upon
Its cooling stillness wreathed with lilies round.
Here is the place where those who thought that death
Was lord of life must come, to learn of One
Who seemed to die, that life is lord of death.

Beside the lilies sickly dreams are gone,
And stillness spreads a blanket over all
Who seemed to know no rest and find no peace,
To bring the quiet and the dreamless sleep
In which their dreaming will forever cease.

Here we awake, my brothers and myself,
For all of us come here to find the way
To waken from the dream of sin the world
Was made to represent. We come to lay
Our guilt beside the altar and step back,
Putting illusions and mistakes aside,
And learn before an empty tomb to see,
He is not dead Who here was crucified.
- By Helen Schucman, March 18, 1974

Locul învierii
 • Există un altar pe care il caut. Pentru că acolo
  Și numai acolo poate fi găsita pacea sigura.
  Lumina sfințenie strălucește in alb peste
  Nemișcarea lui rece incununata cu crini imprejur.
  Aici este locul unde cei care au crezut că moartea
  A fost stăpânul vieții ce trebuie să vină, să învețe despre Unul
  Care a părut că moare, că viața este stăpânul morții.

  Lângă crini visele bolnăvicioase au disparut,
  Și nemișcare se întinde ca o pătură peste toate
  Ce păreau că nu cunosc odihnă și nu găsesc pace,
  Sa aduca liniștea și somnul fără vise
  În care visarea lor va înceta pentru totdeauna.

  Aici ne trezim, frații mei și cu mine,
  Fiindca noi toți venim aici calea sa găsim
  Sa ne trezim din visul păcatului lumii
  Ce a fost făcută sa reprezinte. Noi venim să aşezăm
  Vinovăţia noastră lângă altar și ne dam înapoi,
  Punand iluziile și greșelile deoparte,
  Și învațam înaintea unui mormânt gol sa vedem,
  El nu este mort, Cel Care aici a fost răstignit.

MarPlo
A Jesus prayer
A Child, a Man and then a Spirit, come
In all Your loveliness. Unless You shine
Upon my life, it is a loss to You,
And what is loss to You is also mine.

I cannot calculate why I am here
Except for this: I know that I have come
To seek You here and find You. In Your life
You show the way to my eternal home.

A child, a man and then a spirit. So
I follow in the way You show to me
That I may come at last to be like You.
What but Your likeness would I want to be?

There is a silence where You speak to me
And give me words of love to say for You
To those You send to me. And I am blessed
Because in them I see You shining through.

There is no gratitude that I can give
For such a gift. The light around Your head
Must speak for me, for I am dumb beside
Your gentle hand with which my soul is led.

I take Your gift in holy hands, for You
Have blessed them with Your own. Come, brothers, see
How like to Christ am I, and I to you
Whom He has blessed and holds as one with me.

A perfect picture of what I can be
You show to me, that I might help renew
Your brothers' failing sight. As they look up
Let them not look on me, but only You.
- By Helen Schucman February 16, 1976

O rugăciune a lui Isus
 • Un Copil, un Om și apoi un Spirit, vino
  În toata Frumusețea ta. Dacă nu strălucești
  Asupra vieții mele, este o pierdere pentru Tine,
  Și pierdere ta este si a mea.

  Nu pot judeca de ce sunt aici
  Afară de asta: Eu știu că am venit
  Sa te caut aici și sa te găsesc. In viata ta
  Arati drumul spre casa mea eternă.

  Un Copil, un Om și apoi un Spirit. Astfel
  Urmez calea pe care mi-o arati
  Sa pot deveni in sfarsit ca tine.
  Ce altceva decat asemănarea ta aș vrea să fiu?

  Există o tăcere acolo unde imi vorbești
  Și imi dai cuvintele iubirii sa le spun pentru tine
  Celor care Tu ii trimiti la mine. Si sunt binecuvântat
  Pentru că în ei văd strălucirea ta.

  Nu există recunoștință pe care sa o pot da
  Pentru un astfel de dar. Lumina din jurul capului tau
  Trebuie să vorbească pentru mine, pentru că eu sunt mut, pe lângă
  Mâna ta blândă cu care este condus sufletul meu.

  Duc darul tău în mâini sfinte, pentru tine
  Ai binecuvântat cu propria ta mâna. Veniți, fraților, vedeti
  Cum ma asemăn cu Cristos, și cu voi
  Pe care El va binecuvântat si ţine una cu mine.

  O imagine perfectă a ceea ce pot fi
  Tu imi arăti, incat as putea ajuta să reînnoiască
  Lipsa de vedere a fraților tăi. In timp ce se uita în sus
  Fie ca ei să nu ma priveasca pe mine, ci numai pe tine.

MarPlo
Stranger on the road
The dead are dead. They do not rise again.
And yet I see in You a look I knew
In One so recently destroyed and laid
Away to wither on a slab of stone.

I almost could believe - but I have seen
Your blue and bloodless hands and broken feet,
The way You crumpled when they took You down.
This is a stranger, and I know Him not.

The road is long. I will not lift my eyes,
For fear has gripped my heart, and fear I know -
The shield that keeps me safe from rising hope;
The friend that keeps You stranger still to me.

Why should You walk with me along the road,
An unknown whom I almost think I fear
Because You seem like someone in a dream
Of deathlessness, when death alone is real?

Do not disturb me now. I am content
With death, for grief is kinder now than hope.
While there was hope I suffered. Now I go
In certainty, for death has surely come.

Do not disturb the ending. What is done
Is done forever. Neither hope nor tears
Can touch finality. Do not arouse
The dead. Come, Stranger, let us say "Amen."

You said You would return, and I believed
Too long already. Now my eyes are sealed
Against the slender thread of hope that cuts
Into my calm despair. O let me go!

Your Word surrounds You like a golden light,
And I can scarcely see the road we walk
Because my eyes are veiled. Disturb me not,
I beg of You. I would not see You now.

Must I remember now? And yet the light
Seems even brighter, and the road becomes
A sudden splash of sunlight. Who are You
Who dares to enter into fear and death?

Your Voice reminds me of an ancient song
My lips be& to sing, although I hoped
It was forgotten. Now I hear again
A Word I thought had been forever dead,

As You had died. I cannot keep my eyes
From looking up. Perhaps I did not see
The things I thought. Perhaps this light has come
To heal my eyes and let them see again.

Lord, did You really keep Your lovely Word?
Was I mistaken? Did You rise again?
And was it I who failed, instead of You?
Are You returned to save me from the dead?

Dear Stranger, let me recognize Your face,
And all my doubts are answered. They are dead
If You are living. Let me see again,
And hope will be transformed to certainty.

The dead are dead, but they do rise again.
Let me remember only that. It was
The rest that was the dream. The light has come.
My eyes are opening to look on You.
- By Helen Schucman, April 2, 1977

Străin pe drum
 • Morții sunt morți. Ei nu mai invie.
  Și totuși, văd în Tine un chip pe care l-am cunoscut
  În Unu recent distrus și pus
  Deoparte să se usuce pe o lespede de piatra.

  Aproape că as putea crede - dar am văzut
  Mâinile tale vinetii și picioarele frânte,
  Felul în care te-ai ghemuit când te-au doborat.
  Acesta este un străin, și nu-l cunosc.

  Drumul e lung. Nu-mi voi ridica ochii,
  Căci frica mi-a cuprins inima și teama o știu -
  Scutul care mă ține în siguranță de ivirea speranței;
  Prietenul care te ține încă un străin mie.

  De ce trebuie să mergi cu mine pe drum,
  Un necunoscut de care aproape cred că ma tem
  Pentru că pari ca cineva într-un vis
  De nemurire, când numai moartea e reală?

  Nu mă deranja acum. Sunt mulțumit
  Cu moartea, ca mâhnirea este mai blânda acum decât speranța.
  Cat timp a existat speranță am suferit. Acum mă duc
  În certitudine, pentru ca moartea a venit cu siguranță.

  Nu deranja sfârşitul. Ce este făcut
  E făcut pentru totdeauna. Nici speranță, nici lacrimi
  Nu poate sa atinga finalitatea. Nu trezi
  Mortul. Vino, Strine, să spunem "Amin."

  Ai spus că vei reveni, și am crezut
  Prea mult timp deja. Acum, ochii mei sunt sigilati
  Împotriva firului subțire de speranță care taie
  În disperarea mea calmă. O lasă-mă să ma duc!

  Cuvântul tău te înconjoară ca o lumină aurie,
  Si eu abia pot vedea drumul pe care mergem
  Pentru că ochii mei sunt acoperiti. Nu mă deranja,
  Te implor. Nu te-aș vedea acum.

  Trebuie sa-mi amintesc acum? Si totuși lumina
  Pare chiar mai stralucitoare, si drumul devine
  O neaşteptata raza de soare. Cine esti Tu?
  Care indraznesti sa intri in frica si moarte?

  Vocea ta îmi amintește de un cântec străvechi
  Buzele mele fie& să cânte, cu toate că am sperat
  Ca a fost uitat. Acum aud din nou
  Un cuvânt ce am crezut că fusese pe veci mort,

  După cum ai murit. Nu-mi pot ține ochii
  De a privi în sus. Poate că nu am văzut
  Lucrurile pe care le-am gândit. Poate că această lumină a venit
  Sa-mi vindece ochii și să vadă din nou.

  Doamne, ti-ai respectat cu adevărat Cuvântul Tău minunat?
  Am gresit? Ai înviat?
  Si am fost eu cel care a eșuat, în loc de tine?
  Te-ai întors să mă salvezi din morți?

  Draga Străine, lasă-mă sa-ti recunosc fața,
  Si toate îndoielile mele capata raspuns. Ele au murit
  Dacă trăiești. Lasă-mă să văd din nou,
  Și speranța va fi transformată în certitudine.

  Morții sunt morți, dar ei invie din nou.
  Lasa-ma să-mi amintesc numai asta. A fost
  Restul a fost vis. Lumina a venit.
  Ochii mei se deschid să se uite la tine.

Subiecte similare