Poeme din Darurile lui Dumnezeu

Ce este Spiritualitatea? Daca e mai presus de cuvinte, cuvintele nu o pot arata, ci doar indica directia.
Pentru a sti, cel mai bine "gustati" si aflati; intreband, raspunzand, citind /cercetand; oricare ar fi modalitatea, nu conteaza.
MarPlo
Administratorul site-ului
Mesaje: 4140

Învierea și viața

The resurrection and the life
You think Him dead Who rose again for you,
And so you cannot see the shining light
In which you are delivered. Come, My child,
And judge Him not. He is not dead. So bright
His radiance that nothing still remains
Obscured from Heaven in the doubt of night.

So still the birth you did not understand
Who came to you. Before your frightened eyes
The Lord of light and life appears to fail
His promises of Heaven's grace, and dies
Forever on a cross. Nor can you see
The Child of hope Who in a manger lies.

The wise are silent. Stand you by a while
And let the wise men show you what they see
That came of you from stillness and from peace
Which rest in you, but speak to them of Me.
And then be comforted. The living Lord
Has come again where He has willed to be.

Wait now for morning. In the silence hear
The winged whispering that hails the Son
In quiet certainty and lovely calm
Whom death released to life. He is the One
For Whom you wait. Then look again on Him,
And join His benediction, "It is done."

--------------------------------

He held you in His arms as He arose,
And death was overcome. Yet on the hill
Of dying you had fixed your eyes, it seemed
As if forever. Now you wait until
You look beyond the end you thought you saw,
And see the Child Who is your first-born still.

Think of this Child Who comes again. He is
The Son Who seemed to die. He offers you
The motherhood the shadow of a cross
Appeared to take away. Yet round it grew
The lilies of rebirth. Accept again
The deathless One, the holy Son you knew.

See not an ending where beginning is,
Nor dark in sunlight. You who came to mourn,
Remember now the ancient song of birth,
And lay aside the signs of grieving worn
By childless mothers. Lift your heart to Him,
For once again to you a Child is born.
- By Helen Schucman, January 1, 1978

Învierea și viața
 • Crezi că-i mort Cel care a înviat din nou pentru tine,
  Și așa nu poți vedea lumina strălucitoare
  În care esti adus. Vino, copilul Meu,
  Și nu-l judeca. El nu este mort. Atat de luminos
  Strălucirea lui, incat nimic nu mai rămâne
  Din Cer ascuns în a noptii îndoiala

  Așa că încă nu ai înțeles nașterea
  Cine a venit la tine. În fața ochilor tai înfricoşati
  Domnul luminii și al vieții pare să eșueze
  Promisiunea Lui de graţia Cerului, și moare
  Pentru totdeauna pe o cruce. Si nici nu poți vedea
  Copilul speranței Care în iesle sta.

  Magii sunt tăcuti. Stai o vreme
  Și lăsa-i pe Magi sa-ti arate ce văd
  Ca au venit din tine, din liniște și pace
  Care se odihnesc în tine, doar vorbeste-le despre Mine.
  Și apoi fii mângâiat. Domnul vietii
  A venit din nou unde El a voit să fie.

  Așteapta acum dimineața. În tăcere auzi
  Inaripatele șoapte, care salută Fiul
  În siguranţă tăcuta și minunată linişte
  Pe care moartea a eliberat la viață. El este Acela
  Pe care il aștepți. Apoi, uita-te din nou la El,
  Și alătura-te binecuvântării Lui "S-a săvârşit."

  --------------------------------

  El te-a ținut în brațe când s-a ridicat,
  Și moartea a fost biruita. Totusi pe deal
  Mortii ochii tai ti-ai fixat, părea
  Ca ar fi pentru totdeauna. Acum aștepți până când
  Privesti dincolo de sfârşitul care ai crezut că l-ai văzut,
  Și vezi Copilul care este încă primul tău născut.

  Gândeste-te la acest Copil care din nou vine. El este
  Fiul care părea să moară. El ti-se oferă
  Maternitatea, umbra unei cruci
  A aparut sa ia departe. Totusi în jur a crescut
  Crinii renașterii. Accepta iar
  Pe Cel nemuritor, sfântul Fiu pe care l-ai cunoscut.

  Nu vedea un sfârșit acolo unde este începutul,
  Nici întuneric în lumina soarelui. Tu, cea care ai venit să jelesti
  Amintește-ti acum străvechiul cântec al nașterii,
  Și lasă deoparte semnele întristarii erodate
  De mame fără copii. Ridicați inima la El,
  Pentru că inca odata ti s-a nascut un copil.

MarPlo
Good friday
There is no death. But there is quietness
Beyond the reaches of the world; a peace
Which only life can give. It is the life
That is the gift of God. All conflicts cease
Within this life. It beats in harmony
With all creation, beyond any sound
The world can hear. It sings a different song,
And where it reaches, there is holy ground.

There is no death. Whom God created whole
Is whole forever. Who can crucify
Eternal life? And who can bring to dust
Whom God has willed immortal? Can he die
Who rises past the universe, to rest
At one with his Creator? So are we
Ensured to life. There is no death because
God's Son belongs to Immortality.

This is a day of joy. Today the world
Lays down its dreams beside a cross that was
Itself a dream. Behold the dream of death
And waken, seeing that it had no cause,
And so did not exist. What never was
Can not be now. Today we pass it by,
For this the purpose of this day should be:
What is made whole is whole, and cannot die.

Do not confuse the cross with sacrifice,
Nor death with life. The Will of God is one,
And knows no differences nor opposites.
In love it has created but one Son,
In whom the whole creation still remains.
How can his name be changed who bears the Name
His Father called as His? He does not change,
Because his will forever is the same.

What does he yearn for but his Father's house?
Had he a different will his death might be
Reality. But when he reconciled
What never had an opposite, then he
Could never die. His life is not his own,
Being of God. This day arise and come
With Me. For there is life. It is God's Will.
Today shall you be with Me in our home.
- By Helen Schucman, March 20, 1978

Vinerea Mare
 • Nu există nici o moarte. E doar liniște
  Dincolo de întinderile lumii; o pace
  Pe care numai viața o poate da. Este viața
  Acesta este darul lui Dumnezeu. Toate conflictele încetează
  Înăuntrul acestei vieți. Bate în armonie
  Cu toată creația, dincolo de orice sunet
  Ce lumea poate auzi. Cântă un altfel de cântec,
  Și, acolo unde ajunge, este pământ sfânt.

  Nu există moarte. Pe cine Dumnezeu a creat întreg
  Este pe vecie întreg. Cine poate răstigni
  Viață veșnică? Și cine poate aduce la țărână
  Pe cine Dumnezeu a voit nemuritor? Poate el să moară
  Cel care se ridica peste univers, să se odihnească
  Una cu Creatorul său? Așa suntem noi
  Asigurati vietii. Nu există moarte, fiindca
  Fiul lui Dumnezeu aparține Nemuririi.

  Aceasta este o zi de bucurie. Astăzi lumea
  Isi pune visele lângă o cruce, care a fost
  Ea însăși un vis. Priveşte visul morții
  Și te trezești, văzând că nu a avut cauză,
  Si astfel nu a existat. Ce na fost niciodată
  Nu poate fi acum. Astăzi nu o luam în seamă,
  Pentru ca doar acesta ar trebui sa fie scopul acestei zile:
  Ceea ce este făcut întreg este întreg și nu poate muri.

  Nu confunda crucea cu sacrificiu,
  Nici moartea cu viața. Voința lui Dumnezeu este una,
  Nu cunoaște diferențe, nici opus.
  În iubire a creat doar un Fiu,
  În care toată creația rămâne mereu.
  Poate oare numele lui să fie schimbat, care poartă Numele
  Pe care Tatăl său l-a dat ca a lui? El nu se schimbă,
  Pentru că voia lui aceeași e mereu.

  Dupa ce tanjeste el decat casa Parinteasca?
  Are o alta dorinta, care ar putea sa-i fie moartea
  Realitate. Dar cand s-a impacat
  Ce nu a avut vreodata un opus, atunci el
  Nu ar putea muri. Viata lui nu e a sa
  Fiind a lui Dumnezeu. Ziua aceasta apare si vine
  Cu Mine. Fiindca există viata. Este Voia lui Dumnezeu.
  Astăzi vei fi cu Mine în casa noastră.

MarPlo
The Gifts of Christmas
Christ passes no one by. By this you know
He is God’s Son. You recognize His touch
In universal gentleness. His Love
Extends to everyone. His eyes behold
The Love of God in everything He sees.
No words but those His Father’s Voice dictates
Can reach His ears. His hands forever hold
His brothers’, and His arms remain outstretched
In holy welcome. Would you look on Him,
And hear Him calling you this Christmas day?

Behold, He offers you His eyes to see,
His ears to listen to His Father’s Voice,
His hands to hold His brothers’, and His arms
To reach to Him as He would reach to you.
You are as like to Him as He to God,
And you to God because you are like Him.
All that He offers you is but your own.
Accept His gifts to you this Christmas day,
That you who are as God created you,
May come to recognize the Christ in you.
Daruri de Crăciun
 • Cristos nu trece de nimeni. Prin asta stii că
  El este Fiul lui Dumnezeu. Recunoști atingerea Lui
  În blândețea universală. Iubirea lui
  Se extinde la toată lumea. Ochii Lui privesc
  Iubirea lui Dumnezeu în tot ce vede.
  Fara cuvinte, decat cele pe care Vocea Tatălui Său le dicteaza
  Pot ajunge la urechile Lui. Mâinile lui țin mereu
  Frații săi, și brațele sale rămân întinse
  In sfânt bun-venit. Vrei să te uiți la El,
  Și sa-l auzi chemandu-te în această zi de Crăciun?

  Iată, El îți oferă ochii lui ca sa vezi,
  Urechile lui sa asculti Vocea Tatălui Său,
  Mâinile lui ca să ții pe frații săi, și brațele sale
  Ca sa ajungi la El, așa cum El vrea sa ajunga la tine.
  Ești asemeni Lui precum este El cu Dumnezeu,
  Și tu cu Dumnezeu pentru că ești ca El.
  Tot ce El iti oferă este doar al tau.
  Accepta darurile Sale pentru tine în această zi de Crăciun,
  Că tu, care esti așa cum Dumnezeu te-a creat,
  Poti să recunosti pe Cristos în tine.

MarPlo
The Hope of Christmas
Christ is not born but neither does He die,
And yet He is reborn in everyone.
The rising and the birth are one in Him,
For it is in the advent of God’s Son
The light of resurrection is begun.

Heaven needs no nativity. And yet
The Son of Heaven needs the world to be
His birthplace, for the world is overcome
Because a Child is born. And it is He
Who brings God’s promise of eternity.

It is His birth that ends the dream of death,
For in Him death is brought to life. Behold
The earth made new and shining in the hope
Of love and pardon. Now God’s Arms enfold
The hearts that shivered in the winter’s cold.
Speranta de Crăciun
 • Cristos nu e născut, si nici nu moare,
  Și totuși, El este renăscut în fiecare.
  Invierea și nașterea sunt una în El,
  Pentru că este în sosirea Fiului lui Dumnezeu
  Lumina învierii a început.

  Cerul nu are nevoie de naștere. Si totusi
  Fiul Cerului are nevoie ca lumea să fie
  Locul său de naștere, asa lume este depășită
  Pentru că se naște un copil. Și este El
  Cel care aduce promisiunea lui Dumnezeu de eternitate.

  Este nașterea Lui, care termină visul morții,
  Fiindca în El moartea e adusa la viață. Priveşte
  Pământul innoit, stralucind în speranța
  Iubirii și iertarii. Acum braţele lui Dumnezeu îmbrăţişază
  Inimile care au tremurat în frigul iernii.

MarPlo
The Holiness of Christmas
Christmas is holy only if you come
In silence to the manger, to behold
Your holiness made visible to you.

Your gifts are but your open hands, made clean
Of grasping. Nothing else you lay before
The newly-born except your doubts and fears,
Your pale illusions and your sickly pride,
Your hidden venom and your little love,
Your meager treasures and unfaithfulness
To all the gifts that God has given you.

Here at the altar lay all this aside
To let the door to Heaven open wide
And hear the angels sing of peace on earth,
For Christmas is the time of your rebirth.
Sfințenia Crăciunului
 • Crăciunul este sfânt numai dacă vii
  În tăcere la iesle, ca sa vezi
  Sfințenia ta făcută vizibila tie.

  Darurile tale sunt doar mâinile deschise, curățate
  De acapareli. Nimic altceva nu pui inaintea
  Noului-născut, afară de îndoielile și temerile tale,
  Iluziile pale și mândria bolnăvicioasa,
  Veninul tau ascuns și puţina ta dragoste,
  Comorile tale sărace și necredinţa
  Pentru toate darurile pe care Dumnezeu ți-lea oferit.

  Aici, la altar, pune toate acestea deoparte
  Ca sa lasi ușa spre Cer larg deschisă
  Și ascultă îngerii cântând de pace pe pământ,
  Craciunul este momentul renașterii tale.

MarPlo
Nativity
There was an instant long ago when God
Proclaimed His Word, and all the world was still
To hear and answer. Yet it could not hear
Nor answer. When the holy Christ was born

He came alone, with but His Father’s Word
To hear and answer Him. And yet His Voice
Remains to bless the world along with me
Who would remember that His Word is mine.
Naşterea Domnului
 • A existat o clipă cu mult în urmă, când Dumnezeu
  A vestit Cuvântul Său, și toată lumea era linistita
  Sa audă și sa răspunda. Dar nu a putut auzi
  Nici răspunde. Când s-a născut Sfânt Cristos

  El a venit singur, doar cu al Tatălui Său Cuvânt
  Să audă și să-i răspundă. Și totuși, Vocea Lui
  Rămâne să binecuvânteze lumea împreună cu mine
  Care vrea să aducă aminte că Cuvântul Lui este al meu.

MarPlo
The end of time
Forget not time was made for you, not you
For time. The withered, dying and the dead
Are but the thoughts of those who do not see
That time is powerless, unless they give
Their own consent to change. The Son of God
Stands changelessly within the Unchangingness,
Past the ephemeral, not new nor old,
Beyond all opposites, where nothing cases
A Shadow or a doubt, for light alone
Surrounds him. Time was given him to show
Him how to learn and see, and then to know.
Sfârșitul timpului
 • Nu uita ca timpul a fost făcut pentru tine, nu tu
  Pentru timp. Ofilit, muribund și mort
  Sunt doar gândurile celor care nu văd
  Ca timpul este fara putere, daca nu ii dau
  Acordul lor să se schimbe. Fiul lui Dumnezeu
  Sta neschimbator în Neschimbare,
  Dincolo de efemer, nici nou nici vechi,
  Dincolo de toate contrariile, unde nimic nu cuprinde
  Vreo umbră sau îndoială, numai lumina
  îl înconjoară. Timpul ia fost dată sa arate
  Cum să învețe și să vadă, și apoi să cunoasca.

MarPlo
The shining instant
Cherish this instant. All of time is set
Within its boundaries. The past but let
To this appointed time. The future yet
Remains unborn, and like a word unsaid

Is soundless. Seek instead the endless place
Of timelessness. In unencumbered space
Open your arms to let all conflict cease,
And call to quiet those in every place

Who wait for freedom. You would not betray
Their agony and patience, when their cries
Fade into silence here. For Christ will stay
Until the faint and final echo dies

And stillness claims the world. And then He takes
It in His hand and waits an instant more,
And time is over. Even now He makes
Your way to Him. This instant is the door

To that in which the world will disappear
In Him, as He will vanish into One
Who will remain forever. In this clear
And shining instant all of time is done.
Clipa stralucitoare
 • Prețuieste această clipă. Tot timpul este stabilit
  În cadrul ei. Trecutul doar lasă-l
  În acest desemnat moment. Viitorul încă
  Rămâne nenăscut, ca un cuvânt nerostit

  Este fără sunet. Cauta in schimb locul cel fără sfârșit
  Fara de timp. În spațiu neîmpovărat
  Deschide-ti bratele sa lasi tot conflictul sa înceteze,
  Și cheamă la liniște pe cei din fiecare loc

  Care așteaptă libertatea. Nu ai trăda
  Agonia și răbdarea lor, atunci când plânsul lor
  Dispare aici în tăcere. Căci Cristos va sta
  Până când ultimul si slab ecou va muri

  Și linistea revendica lumea. Apoi El o ia
  In mâna Lui și mai așteaptă doar o clipă,
  Și timpul s-a terminat. Chiar acum El face
  Drumul tau spre El. Această clipă e ușa

  La aceea în care lumea va dispărea
  În El, așa cum El va dispare în Unul
  Care va rămâne veșnic. În acest clar
  Și stralucitor moment tot timpul e făcut.

MarPlo
The Little Things of God
Gardens are filled with little things of God
That sing and twitter in a tiny voice,
And flash from blade to blade across the grass.
They shine with morning and they glow at night,
And through the daylight wind and hum and turn,
Wheeling among the flowers as they live
Their little lives, and then they disappear.
Yet when they enter in eternity,
They will be part of God along with me.
Micile lucruri ale lui Dumnezeu
 • Gradinile sunt pline cu micute lucruri ale lui Dumnezeu
  Care cântă și ciripesc într-o minusculă voce,
  Si licăresc din fir in fir prin iarbă.
  Strălucesc dimineața și radiaza noaptea,
  Și prin lumina zilei se invart, zumzaie si se intorc,
  Rotindu-se printre flori cat trăiesc
  Viețile lor mici, iar apoi dispar.
  Dar atunci când intră în eternitate,
  Ei vor fi parte din Dumnezeu, împreună cu mine.

MarPlo
The Resting Place
My arms are open, Come, my Lord, to me
And rest upon my heart. It beats for you
And sings in joyous welcome. What am I
Except the resting place and your repose?

Your rest is mine. Without you I am lost
In senseless wandering that have no end,
No goal, no meaning, on a road that goes
In twisted byways down to nothingness.

Come now, my Love, and save me from despair,
The Way, the Truth, the Life are with me then.
The journey is forgotten in the joy
Of endless quiet and your kiss of peace.
Locul de odihnă
 • Brațele mele sunt deschise, Vino, Doamne, la mine
  Și odihneste-te pe inima mea. Bate pentru tine
  Și cântă în vesela primire. Ce sunt eu
  Afara de locul de odihnă și odihna ta?

  Odihna ta este a mea. Fără tine sunt pierdut
  În pribegie fără sens, care nu are nici un sfârșit,
  Niciun scop, nici un înţeles, pe un drum care merge
  În răsucite drumuri în jos spre neant.

  Vino acum, a mea Iubire, și salvează-mă de deznădejde,
  Calea, Adevărul, Viața sunt cu mine, apoi.
  Călătoria e uitată în bucuria
  Liniștii fără sfârșit și sarutul păcii tale.

MarPlo
The Comforter
Step back, My child, and let Him lead the way
Whom I have sent to you. He holds your hand
And speaks to you of Me. His memory
Holds in your mind My Name. His peace surrounds
My child with all the love a Father feels
For what He cherishes above all else
In earth and Heaven. Whom I sent to you
Has shared My Heart and brings My Word with Him
To solace and to comfort all the world
That has forgot My Name. Homeless are they
Who would abide alone, apart from Me.

Yet would I call them home. My Voice I send
To sing in soundless places. Hear from Me
The song a Father sings to you, His child;
A melody from far beyond the world,
Step back and listen, for He comes to bless
And tell you that you are not comfortless.
Mângâietorul
 • Da-te înapoi, copilul Meu, și lasă-l sa conducă calea
  Cel care l-am trimis la tine. El te ține de mâna
  Și iti vorbește despre Mine. Amintirea lui
  Pastreaza în mintea ta Numele Meu. Pacea lui înconjoară
  Copilul meu cu toată dragostea pe care un Tată o simte
  Pentru ceea ce El prețuiește mai presus de orice altceva
  Pe pământ și în cer. Cel care l-am trimis la tine
  A impartasit Inima Mea și aduce Cuvântul Meu cu El
  Sa consoleze și să mângâie toată lumea
  Care a uitat Numele Meu. Fara casă sunt ei
  Cei care vor sa rămâna singuri, separati de Mine.

  Totusi vreau sa-i chem acasă. Vocea mea o trimit
  Să cânte în locuri fără sunet. Auzi de la mine
  Cântecul pe care un Tată cântă tie, copilul Lui;
  O melodie de departe dincolo de lume,
  Da-te înapoi și ascultă, că El vine să binecuvânteze
  Și să-ti spuna că nu ești nemângâiat.

MarPlo
The Song of Peace
The melody of peace is always there.
It neither dies nor wavers. It remains
A calm, soft sound, more still than silence, and
An ageless recollection in the minds
That God created. Ceaselessly it sings
To all the world, that it remember Him.

The sounds of earth are quieted before
This ancient melody, which speaks of love
In limitless dimensions. Where is fear,
When God has guaranteed that He is there?
Cântecul Păcii
 • Melodia păcii este mereu acolo.
  Nici nu moare, nici nu şovăie. Rămâne
  Un sunet calm si fin, mai liniștit decat tăcerea, si
  O amintire fără vârstă în mințile
  Pe care Dumnezeu le-a creat. Neâncetat cântă
  Pentru toată lumea, care isi aminteste de El.

  Sunetele pământului sunt aduse la liniște înainte de
  Această melodie straveche, care vorbește de iubire
  In dimensiuni nelimitate. Unde este frica,
  Cand Dumnezeu a garantat că El este acolo?

Subiecte similare