Poeme din Darurile lui Dumnezeu

Ce este Spiritualitatea? Daca e mai presus de cuvinte, cuvintele nu o pot arata, ci doar indica directia.
Pentru a sti, cel mai bine "gustati" si aflati; intreband, raspunzand, citind /cercetand; oricare ar fi modalitatea, nu conteaza.
MarPlo
Administratorul site-ului
Mesaje: 4140

Cadoul Cerului

Heaven's Gift
No one can rob infinity. For when
Something is taken, angels join their wings
And close the space so rapidly it seems
To be illusion; unoccurred, undone.

No one can take away from everything.
Its very wholeness is a guarantee
It is complete forever. There can be
No loss left unrestored before it comes.

No one can lessen love. It is itself
The Great Restorer. It can but return
All that is taken to itself. It knows
No loss, no limit and no lessening.

Heaven can only give. This is the sign
That losing is impossible. It seemed
That it was gone. Yet angels quickly came
And promised they would bring it back to you.
Cadoul Cerului
 • Nimeni nu poate să jefuiască infinitul. Fiindca atunci când
  Ceva e luat, îngerii isi unesc aripile
  Și închid spațiu atât de rapid pare
  A fi o iluzie; anulată, ca nu s-a intamplat.

  Nimeni nu poate înlătura ceva din tot.
  Absoluta sa totalitate e o garanție
  E pe veci complet. Acolo poate fi
  Nici o pierdere nerefacuta înainte de a surveni.

  Nimeni nu poate împuţina iubirea. Este ea însăși
  Marele Restaurator. Poate doar să returneze
  Totul este adus ei însăși. Ea știe
  Nici o pierdere, nici limită și nici împuţinare.

  Cerul poate doar sa dea. Aceasta e dovada
  Că pierderea e imposibilă. A părut
  Că nu mai e. Dar îngerii repede au venit
  Și au promis că ti-l vor înapoia.

MarPlo
Transformation
It happens suddenly. There is a Voice
That speaks one Word, and everything is changed.

You understand an ancient parable
That seemed to be obscure. And yet it meant
Exactly what it said. The trivial
Enlarge in magnitude, while what seemed large
Resumes the littleness that is its due.
The dim grow bright, and what was bright before
Flickers and fades and finally is gone.

All things assume the role that was assigned
Before time was, in ancient harmony
That sings of Heaven in compelling tones
Which wipe away the doubting and the care
All other roles convey. For certainty
Must be of God.

It happens suddenly,
And all things change. The rhythm of the world
Shifts into concert. What was harsh before
And seemed to speak of death now sings of life,
And joins the chorus to eternity.

Eyes that were blind begin to see, and ears
Long deaf to melody begin to hear.
Into the sudden stillness is reborn
The ancient singing of creation’s song,
Long silenced but remembered. By the tomb
The angel stands in shining hopefulness
To give salvation’s message: "Be you free,
And stay not here. Go on to Galilee".
Transformare
 • Se întâmplă brusc. Există o voce
  Care spune un singur cuvânt, și totul se schimbă.

  Înțelegi o străveche pildă
  Care părea a fi necunoscută. Și totuși a însemnat
  Exact ceea ce a spus. Banalul
  Mărit în amploare, pe când ceea ce părea mare
  Reia micimea, care e datoria ei.
  Întunecimea creste luminoasa, iar ceea ce era luminos înainte
  Pâlpâie, se diminueaza și în cele din urmă dispare.

  Toate lucrurile își asumă rolul care le-a fost desemnat
  Înainte de a fi timpul, în străveche armonie
  Care cântă Cerului în tonuri convingătoare
  Care șterg îndoiala și grija
  Ce toate celelalte roluri o transmit. Cu certitudine
  Trebuie să fie de la Dumnezeu.

  Se întâmplă dintr-o dată,
  Si toate lucrurile se schimbă. Ritmul lumii
  Devine un concert. Ce a fost înainte aspru
  Și părea să vorbească despre moarte, acum cântă despre viață,
  Și uneste corul spre eternitate.

  Ochii care erau orbi încep să vadă, și urechile
  Indelung surde la melodie încep să audă.
  În liniștea bruscă a renăscut
  Stravechea cântarea a creație cântec,
  Mult timp redus la tăcere, dar amintit. De mormânt
  Îngerul sta în strălucitor optimism
  Sa dea mesajul mântuirii: "Fii liber,
  Si nu sta aici. Du-te in Galileea".

MarPlo
The Singing Reed
My eyes would look upon the Son of God.
For this I came; to overlook the world,
And seeing it forgiven, understand
Its holiness is but the truth in me.

The Christ walks forth in every step I take.
God shines within me, lighting up the world
In radiant joy. The Holy Spirit comes
With me, lest I should turn and lose the way.

for God has given me a goal to reach,
And has made certain that I cannot fail.
And so He gave me eyes to see beyond
Appearances and shadows. I will see
the Son of God exactly as he is.

And in that sight is all the world transformed,
And blessed forever with the Love of God.
How holy are my footsteps, which but go
To do the Will of God, Whose Son I am.
And how forever perfect is my will,
Which is in no way separate from His Own.
Trestia cântatoare
 • Ochii mei vor privi pe Fiul lui Dumnezeu.
  Pentru aceasta am venit; sa trec cu vederea lumea,
  Și văzând-o iertata, înțeleg
  Sfințenia ei, e doar adevărul din mine.

  Cristos merge înainte la fiecare pas al meu.
  Dumnezeu strălucește în mine, luminând lumea
  În bucurie radiantă. Sfântul Spirit vine
  Cu mine, ca să nu mă întorc și să pierd calea.

  Pentru că Dumnezeu mi-a dat un scop sa-l implinesc,
  Și a făcut sigur că nu pot da greș.
  Și așa El mi-a dat ochi să văd dincolo de
  Aparențe și umbre. O sa vad
  pe Fiul lui Dumnezeu, exact așa cum e.

  Și în acea vedere e toată lumea transformată,
  Și binecuvântata pentru totdeauna cu Iubirea lui Dumnezeu.
  Cât de sfinti sunt pașii mei, care doar merg
  Sa faca voia lui Dumnezeu, Al carui Fiu sunt Eu.
  Si cat de vesnic perfectă e voința mea,
  Care nu e în nici un fel separata de a Lui.

Subiecte similare